Podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe w branży hotelarsko-gastronomicznej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 2. Kadry dla gospodarki
Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

O PROJEKCIE

Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnialności uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych poprzez podniesienie kompetencji zawodowych i miękkich uczniów, zdobycie doświadczenia zawodowego dostosowanego do aktualnych potrzeb pracodawców branży turystyczno-gastronomicznej, podniesienie wiedzy i umiejętności u nauczycieli

W ramach projektu realizujemy wsparcie na rzecz podniesienia kompetencji zawodowych i miękkich uczniów, zdobycie doświadczenia zawodowego dostosowanego do aktualnych potrzeb pracodawców branży turystyczno-gastronomicznej, podniesienie wiedzy i umiejętności u nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów i instruktorek praktycznej nauki zawodu.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:
1. WSPÓŁPRACA SZKÓŁ Z PRACODAWCAMI
2. DIAGNOZOWANIE UCZNIÓW POD KĄTEM UZUPEŁNIENIA UMIEJĘTNOŚCI, KOMPETENCJI I UZYSKANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH UŁATWIAJĄCYCH WEJŚCIE NA RYNEK PRACY
3. WYPOSAŻENIE UCZNIA W DODATKOWE KOMPETENCJE MIĘKKIE
4. WYPOSAŻENIE UCZNIA W DODATKOWE KOMPETENCJE ZAWODOWE
5. DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
6. REALIZACJA STAŻY ZAWODOWYCH DLA UCZNIÓW

Planowane efekty do osiągnięcia w projekcie:
- zdobycie wiedzy i umiejętności przez 40 uczniów, 7 nauczycieli dostosowanych do aktualnych potrzeb pracodawców z branży turystyczno-gastronomicznej
- w wyniku zawartego porozumienia szkoły z 3 pracodawcami zostaną wypracowane modele współpracy, programy staży, wzory umów na staż, które będą wykorzystywane w przyszłości.

Projekt realizowane na rzecz Inteligentnej Specjalizacji Warmii i Mazur - Ekonomia wody

Wartość projektu: 415 958,75 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 353 564,93 zł

Aktualności

24.10.2018 Rekrutacja

W sekcji "Do Pobrania" pojawiły się dokumenty rekrutacyjne.

PLIKI DO POBRANIA

- materiały szkoleniowe do kursów kompetencji miękkich: ASERTYWNA I EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W PRACY ZESPOŁOWEJ RADZENIE SOBIE ZE STRESEM, ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE I EFEKTYWNA ORGANIZACJA PRACY

1. Skrypt-STRES

2. Skrypt-KOMUNIKACJA

Formularz Rekrutacyjny - Nauczyciele

Formularz Rekrutacyjny - Uczniowie

Regulamin Rekrutacji

Plakat