Technik obsługi turystycznej - nowe wyzwania

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 2. Kadry dla gospodarki
Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

O PROJEKCIE

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia uczniów ZS nr 2 w Mrągowie w zawodzie technik obsługi turystycznej poprzez modernizację metod i treści kształcenia do zapotrzebowania rynku pracy w branży hotelarsko-gastronomicznej, podniesienie kompetencji, kwalifikacji i umiejętności zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz doposażenie szkolnych pracowni.

W ramach projektu realizujemy wsparcie na rzecz podniesienia kompetencji, kwalifikacji i umiejętności zawodowych u nauczycielek i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorek i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:
1. DOPOSAŻENIE BAZY DYDAKTYCZNEJ - Innowacyjna Pracownia Turystyczna i Biuro Symulacyjne
2. MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO ZAWODU - Technik obsługi turystycznej
3. PODNIESIENIE KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI
4. STAŻE PRAKTYCZNE NAUCZYCIELI

Planowane efekty do osiągnięcia w projekcie:
- utworzenie pracowni w Zespole Szkół nr 2 w Mrągowie- Innowacyjna Pracownia Turystyczna i Biuro Symulacyjne
- opracowanie programu nauczania
- opracowanie programów staży
- modernizacja istniejącego zawodu o nowe treści kształcenia - Technik obsługi turystycznej
- wyposażenie w dodatkowe kwalifikacje/kompetencje 12 nauczycieli
- wyposażenie w umiejętności praktyczne 2 nauczycieli w trakcie staży u pracodawców

Projekt realizowane na rzecz Inteligentnej Specjalizacji Warmii i Mazur - Ekonomia wody

Wartość projektu: 414 686,25 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 352 483,31 zł

Aktualności

24.10.2018 Rekrutacja

W sekcji "Do Pobrania" pojawiły się dokumenty rekrutacyjne.

PLIKI DO POBRANIA