Technik przetwórstwa mleczarskiego - nowa szansa dla uczniów

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

O PROJEKCIE

Projekt realizowany przez Firmę Nu Media Elżbieta Jażdżewska w partnerstwie z Powiatem Mrągowskim skierowany jest do nauczycieli i nauczycielek z powiatu mrągowskiego zatrudnionych w Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie i prowadzących zajęcia z przedmiotów zawodowych w technikum.

Dzięki doposażeniu Innowacyjnej Pracowni Technologicznej w ZSZ wprowadzony zostanie nowy zawód - Technik przetwórstwa mleczarskiego.

Głównym celem projektu jest Poprawa jakości kształcenia zawodowego w branży mleczarskiej w wyniku utworzenia nowego kierunku technik przetwórstwa mleczarskiego

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:
1. DOPOSAŻENIE BAZY DYDAKTYCZNEJ - Innowacyjna Pracownia Technologiczna
2. WPROWADZENIE NOWEGO ZAWODU - Technik przetwórstwa mleczarskiego
3. PODNIESIENIE KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI
4. STAŻE PRAKTYCZNE NAUCZYCIELI

Planowane efekty do osiągnięcia w projekcie:
- utworzenie pracowni w Zespole Szkół Zawodowych
- opracowanie programu nauczania
- opracowanie programów staży
- wprowadzenie do ZSZ nowego zawodu - Technik przetwórstwa mleczarskiego
- wyposażenie w dodatkowe kwalifikacje 4 nauczycieli
- wyposażenie w umiejętności praktyczne 4 nauczycieli
Projekt realizowane na rzecz Inteligentnej Specjalizacji Warmii i Mazur - Żywność wysokiej jakości
Wartość projektu: 607 650,18 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 545 798,46 zł

Macbook Video Underlay

Aktualności

20.10.2017 r. HARMONOGRAM WSPARCIA

Informujemy, że nasi uczestnicy rozpoczęli realizację studiów podyplomowych.

26.09.2017 r.HARMONOGRAM PRAC ZESPOŁU

Informujemy, że rozpoczęliśmy prace polegające na pracach zespołu merytorycznego i cyklach spotkań analitycznych związanych z wprowadzeniem
nowego zawodu "Technik przetwórstwa mleczarskiego" w Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie. Efektem prac zespołu będą:
a) Model Współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Zawodowych w Mrągowie a przedsiębiorstwem MLEKPOL®
b) Program Nauczania zawodu technik przetwórstwa mleczarskiego
c) Program Stażu Nauczycieli i Uczniów zawodu technik przetwórstwa mleczarskiego
Harmonogram prac:
1. 21.09.2017r. - Opracowanie modelu współpracy. - 9.00-13.00
2. 21.09.2017r. - Opracowanie programu nauczania. - 14.00-18.00
3. 22.09.2017r. - Opracowanie modelu współpracy. - 14.00-18.00
4. 26.09.2017r. - Opracowanie modelu współpracy. - 14.00-18.00
5. 27.09.2017r. - Opracowanie modelu współpracy. - 14.00-18.00
6. 04.10.2017r. - Opracowanie programu nauczania. - 14.00-18.00
7. 11.10.2017r. - Opracowanie programu nauczania. - 14.00-18.00
8. 18.10.2017r. - Opracowanie programu nauczania. - 14.00-18.00
9. 25.10.2017r. - Opracowanie programu nauczania. - 14.00-18.00
10. 02.11.2017r. - Opracowanie programu nauczania. - 9.00-13.00
11. 02.11.2017r. - Opracowanie programów staży nauczycieli i uczniów. - 14.00-18.00
12. 08.11.2017r. - Opracowanie programu nauczania. - 14.00-18.00
13. 15.11.2017r. - Opracowanie programu nauczania. - 9.00-13.00
14. 15.11.2017r. - Opracowanie programów staży nauczycieli i uczniów. - 14.00-18.00
15. 22.11.2017r. - Opracowanie programu nauczania. - 14.00-18.00
16. 29.11.2017r - Opracowanie programu nauczania. - 9.00-13.00
17. 29.11.2017r - Opracowanie programów staży nauczycieli i uczniów. - 14.00-18.00
Miejsce realizacji spotkań: Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie, ul. Mrongowiusza 65, 11-700 Mrągowo

16.08.2017 r. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr TPM/01/RR

W związku z realizacją projektu "Technik przetwórstwa mleczarskiego - nowa szansa dla uczniów",
który otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, realizowanego na podstawie umowy nr RPWM.02.04.01-28-0107/16-00
informujemy, że w postepowaniu w trybie rozeznania rynku na realizację usług adaptacyjnych
Innowacyjnej Pracowni Technologicznej w Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie wybrano ofertę wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ewa Kargetta-Sowul ul. Tadeusza Kościuszki 1, 11-700 Mrągowo NIP działalności: 7421862613

31.07.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr TPM/01/RR

W związku z realizacją projektu "Technik przetwórstwa mleczarskiego - nowa szansa dla uczniów" zapraszamy do składania
ofert na realizację usług adaptacyjnych Innowacyjnej Pracowni Technologicznej w Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie
Oferty należy składać na formularzu ofertowym osobiście, pocztą tradycyjną lub skan podpisanej oferty pocztą elektroniczną
na adres zamawiającego w terminie do 14.08.2017. Zapytanie oraz formularz ofertowy znajduje się w sekcji PLIKI DO POBRANIA

10.07.2017 r. REKRUTACJA DO PROJEKTU

Zapraszamy nauczycieli i nauczycielki kształcenia zawodowego oraz instruktorów i instruktorki praktycznej nauki zawodu ZSZ W Mrągowie do podnoszenia
swoich kwalifikacji !

Wsparcie obejmie szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem, studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela
przedmiotów zawodowych albo obejmujących zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem oraz staże w przedsiębiorstwie MLEKPOL®
Planowana tematyka:
- Żywienie człowieka i dietetyka
- Menadżer jakości i bezpieczeństwa żywności
- Programowanie sterowników SIMATIC S7
- Przetwórstwo mleka
Kryteria dostępu i kryteria punktowe zawiera Regulamin rekrutacji. Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w sekcji PLIKI DO POBRANIA

PLIKI DO POBRANIA